Arbeidsforberedende trening (AFT)

Hos oss vil du sammen med din veileder finne den beste løsningen med tanke på arbeid, ut ifra din kompetanse og helsesituasjon.
Dere vil sammen utarbeide en individuell plan. Økt mestring, arbeidsglede og livskvalitet er målet.

Slik jobber vi sammen med deg:

Start
 • 1. Henvisning fra NAV

  Etter avtale mellom arbeidssøker og NAV-veileder, sendes en henvisning til Tunet Elverum AS, med en beskrivelse av hva som ønskes oppnådd gjennom tiltaket.

 • 2. Oppstart

  Ved oppstart får arbeidssøker sin egen karriereveileder å samarbeide med. Det vil informeres om tiltaket, våre tilbud og hvordan vi jobber. I fellesskap utarbeides en plan for veien videre mot jobb eller utdanning, samt tiltak for økt livskvalitet.

 • 3. Individuell veiledning

  Tunet tilbyr en helhetlig og individuell tilpasset avklaring og arbeidsrettet prosess, for å styrke deltakers muligheter til å kvalifisere seg for ordinært arbeid eller utdanning. Gjennom samtaler og bruk av ulike verktøy, kartlegger vi arbeidssøkers interesser, ressurser og preferanser.

 • 4. Tilbud om opplæring

  På bakgrunn av kartleggingen legges individuelle planer for utvikling av ferdigheter med sikte på å oppnå definerte målsettinger for arbeid eller Studier. Tunets opplæringskoordinator jobber opp mot aktuelle utdanningsinstitusjoner, og bistår i arbeidet med å legge konkrete planer for studiene.

 • 5. Arbeidspraksis/fagopplæring

  Med utgangspunkt i arbeidssøkers ressurser og interesser, samt ønsket yrkes- og/eller studievalg, oppretter vi en arbeidspraksis hos en av våre mange samarbeidspartnere i arbeidslivet. For de som jobber opp mot læreplaner i yrkesfag, samarbeider vi med det aktuelle fagopplæringskontoret.

 • 6. Ordinært arbeid og/eller utdanning

  Formidling til arbeid eller utdanning.

 • 7. Avslutning

  I en sluttsamtale oppsummerer vi status og utvikling i tiltaksforløpet. Arbeidssøkers kan gi en tilbakemelding på sin opplevelse av tiltaket, og samarbeidet med sin karriereveileder. Vi går også gjennom sluttrapporten som sendes til NAV-veileder.

Slutt

Her kan du lese mer om AFT